Nơi để tìm thông tin về SQL Server mới nhất xây dựng

Bài viết cơ sở kiến thức này liệt kê các liên kết để xây dựng các bài viết số cho mỗi phiên bản chính của Microsoft SQL Server từ SQL Server 2005 Phiên bản mới nhất của SQL Server. Nếu bạn muốn kiểm tra chỉ có phiên bản và phiên bản SQL Server, hãy xem cách xác định phiên bản và phiên bản của SQL Server và các cấu phần.

Thông tin về SQL Server mới nhất xây dựng


Phiên bản SQL Server Bài viết trong cơ sở kiến thức có chứa thông tin về các bản dựng mới nhất SQL Server 2017 SQL Server 2016 SQL Server 2014 SQL Server 2012 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 SQL Server 2005