[Hướng dẫn cơ bản] Bài 1 Laravel Routing

Chương này mình sẽ nói ngắn gọn về cách Laravel Routing Bao gồm.
 • Cách định nghĩa route
 • Các cách truyền tham số cho Route
 • Đặt tên route và best practices khi naming
 • Cách grouping routes
 • Redirect và Abort Request

Bài viết này cũng sẽ đề cập đến việc spoofing http methods, redirect/abort request trong Laravel

Định nghĩa Route

Route là những url sẽ được access bởi enduser của chúng ta. Với laravel chúng ta có thể define chúng trong routes/web.phproutes/api.php .

Ví dụ

//routes/web.php
Route::get('/', function(){
	return view('home');
});
//routes/api.php
Route::get('/users', function(){
	return User::all
});

Các Http Verbs cho Route

Route có thể tiếp nhận các động từ của Http methods bao gồm: get, post, put, delete. Tương ứng thì Laravel Route facade cũng hỗ trợ ta tất cả những http methods trên, ngoài ra còn hỗ trợ thêm: Route::anyRoute::match([{http_method_1}, {http_method_2}])

Xử lý Route

Chúng ta có thể pass closure trực tiếp vào định nghĩa của Route, tuy nhiên với các application lớn thì điều này có vẻ không còn phù hợp nữa. Laravel cũng cho phép chúng ta truyền vào kiểu ControllerName@method thay vì truyền closure vào trong Routes như bên dưới

Route::get('/', 'DashboardController@show');

Khi chúng ta truyền như trên thì App\Http\Controller\DashboardController sẽ được gọi, và hàm show của controller đó sẽ chạy rồi trả về kết quả cho Route.

Tham số của Route

Chúng ta có thể truyền tham số vào trong routes bằng cách định nghĩa như bên dưới

Route::get('/users/{id}', function($id){
	return User::find($id);
});

Note : Chúng ta hoàn toàn có thể truyền tên tham số của closure khác với trong route segments (tuy nhiên nó sẽ làm cho models binding không hoạt động nữa.)

Route::get('/users/{id}', function($thisIsTheRealId){
	return User::find($thisIsTheRealId);
});

Ở trên chúng ta truyền tham số theo dạng required (bắt buộc ), chúng ta hoàn toàn có thể truyền theo dạng optional. Ở đây dấu ? ngầm định tham số id là không bắt buộc và có thể nhận giá trị là defaultId

Route::get('/users/{id?}', function($id = 'defaultId'){
	return User::find($id);
});

Tên của Route

Chúng ta hoàn toàn có thể đặt tên cho Routes (và việc này tôi nghĩ là nên làm, cần phải làm!). Chúng ta có thể đặt tên cho routes như bên dưới

Route::get('users/{id}, 'UserController@show')->name('users.show');'

Giả sử ở view chúng ta có reference đến màn hình show user như bên dưới

<a href="<?php echo url('users/5') ?>" />

Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lại routes (ví dụ /users/{id} thay đổi thành /users/show/{id}) như vậy chúng ta phải thay đổi lại view của chúng ta nữa. Điều này chắc chắn sẽ tốn khá nhiều công sức nếu như chúng ta có rất nhiều views. Tuy nhiên nếu sử dụng routes name thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề bên trên cực kì nhẹ nhàng

<a href="<?php echo route('users.show', ['id' => 5]) ?>" />

Và chúng ta có thể định nghĩa qui tắc đặt tên route theo kiểu {resourcePlural}.{action} ví dụ

 • users.index
 • users.create
 • users.store
 • users.show
 • users.index

Ngoài ra việc truyền các tham số vào trong hàm routes() cũng khá là đa dạng như bên dưới

// Cách 1
route('blog.posts.show', [1,2]);
// http://myapp.com/blog/1/posts/2 
//Cách 2
route('blog.posts.show, ['blogId' => 1, 'postId' => 2]');
// http://myapp.com/blog/1/posts/2 

Chúng ta cũng có thể không cần chỉ định rõ ràng tên các tham số ( nhưng sẽ truyền chúng theo thứ tự như closure hoặc định nghĩa của methods trong Controller.)

Route groups

Chúng ta có thể groups các route có liên quan với nhau về mặt business (domain, cùng thao tác trên một model), hoặc các route có liên quan về mặt kỹ thuật (cùng một namespace chẳng hạn) lại cùng nhau. Ở đây những route được groups lại cùng nhau có thể chia sẻ:

 • Middleware
 • Path (ví dụ /api//web/)
 • Namespace (để làm cho Controller settings ngắn hơn)
 • Subdomain routing (nếu application của chúng ta là multitenancy)
 • Name prefixes

Việc groups các routes có liên quan lại với nhau dưới cùng một middleware, namespace ... sẽ giúp chúng ta tránh được sự lặp lại (trong code) cũng như giúp cho những developer ở tương lai ( những người sẽ chịu trách nhiệm maintainance đoạn code của chúng ta) có một cái nhìn tổng quan về các middleware, cách chúng ta tổ chức routes.

Middleware

Middleware sẽ được nói kỹ hơn ở phần Request và Response, tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ định nghĩa middleware là gì: Middleware đóng vai như một lớp màn đứng giữa application của chúng ta và end-user. Nhiệm vụ của middleware chính là filter (request) / decorate (response). Nói cách khác middleware sẽ tiếp xúc với request của enduser đầu tiên, và cũng tiếp xúc với response cuối cùng ngay trước khi response được trả về cho end-user

Tham khảo

Route::group(['middleware' => 'auth'], function(){
    Route::get('dashboard', function(){
	return view('dashboard');
    });

    Route::get('profile', function(){
	return view('profile');
    });
		
});

Chúng ta áp dụng middleware auth (authorization) , chỉ cho phép những user đã login được phép access vào dashboardprofile . Việc này sẽ giúp chúng ta đỡ phải lặp lại việc áp dụng middleware vào từng Controller riêng rẽ.

Paths

Ngoài ra chúng ta có thể groups các routes chia sẻ cùng một segments lại thành một nhóm (mục đích là đỡ phải viết nhiều thôi api\users\, api\workbooks chẳng hạn, chúng ta có thể nhóm lại thành một route groups chia sẻ cùng một segments là api)

Tham khảo

Route::group(['prefix' => 'api'], function(){
	Route::get('users', function(){
		return User::all();
	});
	
	Route::get('workbooks', function(){
		return Workbook::all();
	});
});

Như vậy thì chắc là nhanh hơn nếu ta phải viết như bên dưới phải không 

Route::get('/api/users', function(){
	return User::all();
});

Route::get('/api/workbooks', function(){
	return Workbook::all();
});

Subdomain routing

Đôi khi chúng ta phải phân routes theo từng subdomain (ví dụ api.myapp.commyapp.com), hoặc Multitenancy apps (slack chẳng hạn, khi tạo một company thì slack sẽ tạo cho chúng ta subdomain {your_company}.slack.com) là usecase thường dùng nhất cho trường hợp này.

Route::group(['domain' => 'api.myapp.com'], function(){
	Route::get('users', function(){
		return User::all();
	});

	Route:get('workbooks', function(){
		return Workbook::all()
	});
});

Trường hợp muốn truyền tham số vào trong subdomain, chúng ta có thể làm như bên dưới

Tham khảo

Route::group('['domain' => {companyName}.myapp.com')], function(){
	Route::get('/', function($companyName){
		return view('home');
	});
	Route::get('/users/{id}', function($companyName, $id){
		//Return user model
	})
});

Namespace prefixes

Chúng ta có thể settings trực tiếp từng controller cho từng routes, vì vậy đôi khi chúng ta phải lặp đi lặp lại việc settings tên class quá dài cho những controller trong cùng 1 namespace.

Ví dụ:

// App\Http\Controllers\BusinessLogic\ControllerA
// App\Http\Controllers\BusinessLogic\ControllerA
Route::get('/', 'BusinessLogic\ControllerA@index');
Route::get('/dashboard', 'BusinessLogic\ControllerB@show');

Khi sử dụng grouping bằng namespaces chúng ta có thể viết lại thành

Tham khảo

Route::group(['namespace' => 'BusinessLogic'], function(){
	Route::get('/', 'ControllerA@index');
	Route::get('/dashboard', 'ControllerB@show');
})

Prefixes cho Name

Có thể có trường hợp chúng ta muốn đặt routes kiểu như blog/posts/5 và muốn blog.posts.show sẽ hiển thị thông tin lên. Trong trường hợp này, chúng ta có thể dùng route group để group lại tất cả resources của blog.posts . Ta có thể sử dụng group để wrap thông tin lại như bên dưới.

Route::group(['as' => 'blog.', 'prefix' => 'blog'], function(){
	Route::group(['as' => 'posts.', 'prefix' => 'posts'], function(){
		Route::get('{id}', function($id){
			//Show post logic here
		})->name('show');
	});
});

Http Method spoofing

Sẽ có khi chúng ta post một form trong laravel, tuy nhiên ở phía Server chúng ta muốn laravel nhận là một http method khác (không phải là Post). Hành động này gọi là Http method spoofing (giả dạng http method). Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách thêm tham số _method chỉ định http method chúng ta muốn giả dạng.

Ví dụ:

<form action="/tasks/3" method="POST">
	<input type="hidden" name="_method" value="DELETE"/>
</form>

Như vậy thì Route::delete sẽ bắt được request này chứ không phải Route::post

Redirect

Laravel cung cấp cho ta Redirect facade hoặc global helper redirect() (cả 2 đều cùng tính năng), để điều hướng end-user.

redirect()->to()

Chúng ta truyền url trực tiếp vào trong hàm to() để thực hiện điều hướng.

redirect()->route()

Hàm này tương tự như redirect()->to() tuy nhiên chúng ta truyền được route name thay vì là url trực tiếp (nên tôi khuyên dùng hàm này).

return redirect()->route('users.show', ['userId' => 5]);

redirect()->back()

Hàm này thực hiện điều hướng về trang liền trước. Chúng ta có thể sử dụng back() trực tiếp thay vì gọi redirect()->back()

redirect()->with()

Khi chúng ta điều hướng giữa các trang, chúng ta muốn truyền một vài thông tin nhất định khi điều hướng, thì redirect()->with() là một lựa chọn cho chúng ta. Ví dụ

Route::get('redirect-with-key-value', function(){
	return redirect('dashboard')
	->with('error', true);
});

Chúng ta có thể truyền vào array thay vì là chỉ key và value

Route::get('redirect-with-key-value', function(){
	return redirect('dashboard')
	->with(['error'=> true, 'message' => 'Whoops, error occurred']);
});

Giả sử sau khi user submit form, chúng ta validate và thấy lỗi, chúng ta muốn redirect lại màn hình nhập liệu và fill sẵn những field user đang nhập, chúng ta có thể sử dụng hàm withInput()

Route::post('form', function(){
	return redirect('register')
	->withInput()
	->with(['error'=> true, 'message' => 'Whoops, error occurred']);
});

Aborting

Aborting sẽ trả về views và redirect. Chúng ta có các hàm abort(), abort_ifabort_unless() Hai hàm abort_ifabort_unless() nhận tham số đầu tiên là một giá trị điều kiện (true/false) để kiểm tra xem có abort request hay là không. Hàm abort() nhận giá trị đầu vào là Http Status code, message và headers (array).

Kết

Laravel routes được định nghĩa trong 2 file routes/web.phproutes/api.php Chúng ta có thể định nghĩa segment cho từng path, có thể truyền tham số cho route cũng như grouping routes. Định nghĩa route, có thể định nghĩa bằng Closure hay Controller@methodName Chúng ta có thể dùng Redirect facade hoặc redirect() global helper để thực hiện redirect cũng như abort() và các hàm liên quan để abort request.